Monitoring gospodarki leśnej Monitoring gospodarki leśnej

Dane według stanu na 31.12.2021r.:

1)    Zapas grubizny brutto – 5 316 238 m3

2)    Powierzchnia odnowień i zalesień – 102,51 ha

3)    Powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku (w ha) – załącznik do pobrania

4)    Pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

- nasion – 550 kg

- szyszek – 1 087 kg

- zwierzyny (w OHZ "Pańków"w sezonie 2018/2019):

·        Jeleń – 51 szt.

·        Sarna – 107 szt.

·        Dzik – 29 szt.

·        Lis – 26 szt.

·        Jenot – 1 szt.

·        Borsuk - 2 szt.

·        Kaczki – 6 szt.

·        Gołąb -0 szt.

- stroiszu  – 13 m3

- choinek  – 118 szt

5) produkcja sadzonek – 3 443,52  tys. szt (gotowych do sadzenia)

6) ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne – 1,0 ha

7) powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów – 0,0 ha

8) ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków – 23 szt.

9) ogólna powierzchnia - 18 698,17 ha

a) ekosystemów referencyjnych - 302,05 ha,

b) lasów o szczególnej wartości ochronnej - HCVF oraz w rozbiciu na poszczególne komponenty lasów HCVF (w hektarach) -  tabela do pobrania

10) koszty prowadzenia gospodarki leśnej – 14 387 358,74 tys. zł

11) pozyskanie drewna ogółem – 113 596,02 m3

12) wielkość zatrudnienia ogółem - 58 osób

 

 

------------------------------------------------------------

Dane archiwalne (format .pdf):

1. Monitoring gospodarki leśnej 2016 - POBIERZ

2. Monitoring gospodarki leśnej 2017 - POBIERZ

3. Monitoring gospodarki leśnej 2018 - POBIERZ

4. Monitoring gospodarki leśnej 2019 - POBIERZ

5. Monitoring gospodarki leśnej 2020 - POBIERZ