Wydawca treści Wydawca treści

Szacowanie szkód łowieckich

Szacowanie szkód łowieckich

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U.2018.2033 z późń. zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych (Dz.U. nr 2019, poz.776).

 

 

Zgłoszenie szkody łowieckiej:

Wnioski o szacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych poszkodowani składają do dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego.

„za uprawę rolną uznaję się, każdą uprawę prowadzoną na gruncie rolnym stanowiącą efekt działalności ludzkiej i powiązaną ściśle z produkcyjną funkcją gruntu”

 

Właściciel albo posiadacz gruntu rolnego, na którym powstała szkoda łowiecka, zwany dalej „poszkodowanym”, zgłasza ją, składając w postaci papierowej albo elektronicznej wniosek o szacowanie szkód łowieckich:

1) w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia;

2) w przypadku szkody wyrządzonej przez dziki na łąkach i pastwiskach:

  1. poza okresem wegetacyjnym – w terminie umożliwiającym szacowanie szkody przed doprowadzeniem uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem wegetacji,
  2. w okresie wegetacyjnym – w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia.

 

Postępowanie dotyczące szacowania wstępnego (oględzin) i ostatecznego odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.04.2019 r. „w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych”.

Wniosek o szacowanie szkód powinien zawierać:

  1. Imię i nazwisko albo nazwę, adres zamieszkania lub adres siedziby, nr telefonu (najlepiej komórkowego) lub adres mailowy właściciela lub posiadacza gruntów,
  2. Miejsce wystąpienia szkody (obręb ewidencyjny - miejscowość, nr działki ewidencyjnej),
  3. Rodzaj uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Wniosek należy złożyć osobiście w sekretariacie Nadleśnictwa Tomaszów lub wysłać pocztą (adres: Pasieki, ul. Mickiewicza 1, 22-600 Tomaszów Lubelski) albo mailem (tomaszow@lublin.lasy.gov.pl).

Przyporządkowanie działki do obwodu łowieckiego można określić na mapie Banku Danych o Lasach (link - https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy), gdzie na pasku dolnym z prawej strony należy otworzyć ikonę „Mapy BDL” i włączyć mapę „Mapa łowiectwa”.