Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenia na terenach leśnych

Zagrożenia na terenach leśnych

ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA, ZDROWIA I ŻYCIA ZWIĄZANE                Z PRZEBYWANIEM I WYKONYWANIEM PRACY NA TERENIE ZARZĄDZANYM PRZEZ NADLEŚNICTWO TOMASZÓW:

  

 1. wynikające z trudnych warunków terenowych: wąwozy, rowy, cieki wodne, stoki, bagna i inne miejsca niebezpieczne;
 2. związane z ruchem pojazdów – szlaki zrywkowe, szlaki technologiczne, drogi leśne wywozowe i inne;
 3. związane z niekorzystnymi i zmiennymi warunkami atmosferycznymi - m.in. deszcz, śnieg, gołoledź, mgła, upał, mróz i inne;
 4. związane z charakterem prac, w tym m.in. z pracą przy ścince i obalaniu drzew, w tym drzew trudnych, pracą środków transportowych oraz z transportowanym materiałem, w tym z mygłowaniem i załadunkiem drewna (zrywką i wywozem drewna);
 5. wynikające z uszkodzenia lasów spowodowanych klęskami biotycznymi, abiotycznymi i antropogenicznych, m.in. okiścią, gołoledzią, huraganowym wiatrem, uszkodzeniem przez grzyby i owady, pożary, i powstającymi w ich konsekwencji złomami i wywrotami;
 6. związane z występowaniem na terenach leśnych urządzeń i instalacji elektrycznych oraz z pracą w pobliżu linii i instalacji teleenergetycznych;
 7. związane z pozostawianiem na terenach leśnych drzew tzw. ekologicznych;
 8. wynikające z awarii lub uszkodzeń urządzeń i maszyn;
 9. związane z pracą w pobliżu dróg i innych szlaków komunikacyjnych;
 10. związane z pracą w pobliżu budynków i innych budowli oraz występujących podczas wykonywania prac remontowo-budowlanych bez wstrzymywania funkcjonowania obiektów;
 11. związane z upadkiem przedmiotów z wysokości, np. gałęzi, wierzchołków;
 12. w miejscach składowania i magazynowania, na wejściach i dojściach;
 13. wynikające z pracy na wysokości;
 14. w miejscach oddziaływania czynników szkodliwych i niebezpiecznych;
 15. związane z ekspozycją na szkodliwe czynniki biologiczne (np. kleszcze, i inne);
 16. wynikające z prowadzenia prac bez wstrzymywania pracy zakładu pracy;
 17. wynikające z obecności osób postronnych;
 18. ze strony materiałów i przedmiotów niebezpiecznych wniesionych przez osoby przebywające w obiekcie, tym ze strony materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych,
 19. pożarowe oraz związane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;
 20. odzwierzęce i inne.