Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

 

Nadleśnictwo prowadzi swoje działania w oparciu o dziesięcioletni plan urządzenia lasu zatwierdzony przez Ministra Środowiska. Średnioroczne zadania gospodarcze wynikające z Planu Urządzania Lasu obowiązującego na lata 2020-2029 przedstawia tabela poniżej.
 
Zadanie
Rozmiar
Odnowienia
173,10 ha
Poprawki i uzupełnienia
0,29 ha
Czyszczenia wczesne
58,10 ha
Czyszczenia późne
190,37 ha
Pielęgnowanie gleby
24,39 ha
Trzebieże
914,53 ha
Etat roczny grubizny
107 367 m3
 
W Nadleśnictwie Tomaszów wyodrębniono 21 typów siedliskowych lasu. Największe znaczenie gospodarcze mają siedliska lasu wyżynnego świeżego (Lwyżśw), które zajmują 37,71 % powierzchni leśnej nadleśnictwa. Znaczny udział ma siedlisko lasu mieszannego wyżynnego świeżego (LMwyżśw) oraz siedlisko lasu mieszanego świeżego, które zajmują odpowiednio 21,14 i 12,54 procent powierzchni leśnej nadleśnictwa. Resztę powierzchni dopełniają siedliska wilgotne (około 6 procent) i bagienne (około 3 procent powierzchni).
 
Dominującymi siedliskami pod względem wilgotności są siedliska świeże, które zajmują 91,54% powierzchni a pod względem troficzności lasy (82,17% powierzchni leśnej nadleśnictwa).
 
 

 

W ostatnich latach Nadleśnictwo nakłada coraz większy nacisk na inicjowanie odnowień naturalnych, których udział w stosunku do odnowień ogółem kształtuje się obecnie na poziomie 23,35%. Największą powierzchnię w uznanych odnowieniach naturalnych zajmują uprawy: sosny zwyczajnej, buka zwyczajnego i jodły pospolitej, a ponadto często pojawiają się naloty: klona jawora, klona zwyczajnego i brzozy brodawkowatej.
 
Ze względu na swoje bogactwo i duże zróżnicowanie gatunkowe, drzewostany Nadleśnictwa Tomaszów są odporne na działanie czynników biotycznych i abiotycznych. Występujące zagrożenia przejawiają charakter lokalny i nie mają znaczenia gospodarczego. Ze strony czynników biotycznych obecnie wzrasta zagrożenie zwłaszcza młodych pokoleń lasu ze strony pędraków chrabąszcza.
 
 
Nasiennictwo i selekcja
 
    
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 09.03.2004 r. (Dz.U. 04.67.621) w sprawie wykazu obszarów i mapy regionów pochodzenia leśnego materiału podstawowego, Nadleśnictwo Tomaszów należy do 605 i 606 regionu nasiennego. Nadleśnictwo rozwinęło własną bazę nasienną, na którą składają się: wyłączone drzewostany nasienne (WDN), gospodarcze drzewostany nasienne (GDN), drzewostany zachowawcze oraz wyselekcjonowane drzewa doborowe oraz źródła nasion. Baza nasienna stanowi podstawę prowadzonej w nadleśnictwie produkcji szkółkarskiej.
 
 
 
Zestawienie obiektów bazy nasiennej w N-ctwie Tomaszów:
 
 
Typ obiektu
 

 

Obręb LubyczaKrólewska
Obręb Tomaszów
N-ctwo
liczba
(poddz)
Pow w [ha]
liczba
(poddz)
Pow w [ha]
liczba
(poddz)
Pow w [ha]
Wyłączone drzewostany nasienne - WDN
3

 

25,40
6
72,22
9 97,62
Gospodarcze drzewostany nasienne - GDN
22
184,05
41 349,95
63
534,00
Drzewa mateczne
szt
39
szt
56
szt
95
Plantacje nasienne
-
-
1
6,01
1
6,01
Uprawy pochodne
82
237,97 55 139,18 137 377,15
Uprawy zachowawcze
2
5,38
1
2,44
3 7,82
Źródła nasion
2
2,59
-
-
2
2,59
Uprawy testujące
2
4,64
 1
1,80 3 6,44
 
 

 

W Nadleśnictwie Tomaszów znajduje się 95 drzew matecznych

 
        
 
  
Na terenie Nadleśnictwa Tomaszów zlokalizowane są zarówno gospodarcze, jak i wyłączone drzewostany nasienne buka pospolitego
 
 
 
 

 

Nadleśnictwo posiada własną bazę szkółkarską, w której produkcja zaspokaja potrzeby nadleśnictwa. Zlokalizowana jest w obrębie Lubycza Królewska Leśnictwo Bełżec Szkółka w oddziale 104c, 105c,d o pow. 10,94 ha. Średnioroczna produkcja szkółki wynosi 2 183 tys. sadzonek. W szkółce tej prowadzone jest hodowla zarówno drzew i krzewów leśnych jak też ozdobnych. Dlatego też Szkółka w Bełżcu posiada bogatą ofertę ponad stu gatunków drzew i krzewów.