Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadzór nad lasami niepaństwowymi na terenie nadleśnictwa Tomaszów sprawują odpowiedni Starostowie we własnym zakresie.

W zasięgu terytorialnym nadleśnictwa znajduje się 6 102 ha lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, z tego aż 5 944 ha stanowi własność osób fizycznych.

 

Zgodnie z ustawą o lasach za stan lasów odpowiedzialni są ich właściciele.

Do obowiązków właściciela należy w szczególności:

  • Ponowne wprowadzanie roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach w okresie do 5 lat od usunięcia drzewostanu.
  • Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na uprawach w wieku do 10 lat.
  • Usuwanie drzew opanowanych przez owady, wywróconych , złamanych    i suchych.
  • Prowadzenie racjonalnej wycinki drzew zgodnie z uproszczonymi planami urządzania lasu lub odpowiednimi decyzjami.
  • Wykonywanie prac w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

W ramach podpisanych porozumień obowiązki służb nadleśnictw w zakresie nadzoru są następujące:

  • Przegląd stanu lasu na gruncie, ocena zgodności wykonanych przez właścicieli prac z przepisami ustawy o lasach , uproszczonymi planami urządzania lasu lub decyzjami,
  • Wydawanie właścicielom decyzji administracyjnych i kontrola wykonania obowiązków wynikających z tych decyzji.
  • Wystawianie upomnień i wnioskowanie o wszczęcie postępowania egzekucyjnego w przypadku nie wykonania zadań określonych w decyzjach.
  • Cechowanie drewna i wystawianie właścicielom dokumentu stwierdzającego legalność jego pozyskania.