Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Drzewostany Nadleśnictwa narażone są na szkodliwe działanie wielu czynników abiotycznych i biotycznych, wskutek czego konieczne jest stałe śledzenie ich zdrowotności oraz podejmowanie, w razie potrzeby właściwego działania ochronnego.

 

Na naszym terenie zmagamy się z różnymi szkodnikami, chorobami oraz szkodami abiotycznymi (np. od wiatru i śniegu)

W ciągu roku prowadzone są różne zabiegi ochronne w celu zabezpieczenia drzewostanów od różnych szkodników i chorób np:

 
  1. Wykładanie pułapek feromonowych na brudnicę mniszkę - średniorocznie około 40 szt.

  2. Wykładanie pułapek feromonowych na drwalnika paskowanego - średniorocznie około 143 szt.

  3. Wyznaczanie i usuwanie drzew trocinkowych - zasiedlone przez szkodniki wtórne - około na  1250,0 ha rocznie

  4. Usuwanie drzew chorych ograniczając rozprzestrzenianie się chorób.

  5. Wykładanie pułapek klasycznych na szeliniaka oraz smolika znaczonego- szkodniki upraw i młodników - w 2019 roku na  łącznej powierzchni około 30 ha rocznie.

  6. Wieszanie budek lęgowych dla ptaków, które wspomagają nas w walce ze szkodliwymi owadami.

  7. Czyszczenie budek lęgowych już istniejących.

  8. Pozostawianie drzew dziuplastych ze względu na ich funkcje ekologiczne.

  9. Zabezpieczanie repelentami młodego pokolenia drzewostanu, chroniąc je w ten sposób przed szkodami spowodowanymi przez zwierzynę płową (min. zgryzaniem) - średniorocznie około 150 ha

  10. Grodzenie siatką leśną upraw najbardziej narażonych na szkody spowodowane przez zwierzynę - około 30 ha rocznie.

W mijającym 10 - leciu duży wpływ na stan sanitarny i zdrowotny drzewostanów Nadleśnictwa miały ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak szkody od okiści lodowej (marznącego deszczu oraz śniegu) w latach 2013 i 2014 oraz susza atmosferyczna utrzymująca się niemal przez całe okresy wegetacyjne występująca głównie w latach 2015 - 2016, ale również w 2017, 2018 i 2019 r., która spowodowała znaczne obniżenie poziomu wód gruntowych. Wyraźne zmiany stosunków wodnych przyczyniły się bezpośrednio do pogorszenia się kondycji lasów i stanu sanitarnego lasu, poprzez osłabienie drzewostanów, szczególnie sosnowych oraz świerkowych. Osłabienie kondycji sosny w wyniku tych zjawisk spowodowało gradację kornika ostrozębnego – gatunku, który do tej pory nie był odnotowany jako istotny szkodnik i nie powodował szkód w lasach Nadleśnictwa Tomaszów. Gradacja spowodowała konieczność usunięcia posuszu sosnowego o łącznej masie około 31  tys. m3. Zmiana stosunków wodnych spowodowała również uaktywnienie się kornika drukarza na świerku. W związku z powyższymi czynnikami pozyskanie posuszu, wywrotów i złomów w latach 2010-2019 wyniosło w drzewostanach rębnych 8 % a drzewostanach przedrębnych- 13,22 % całego pozyskania. Poważnym problemem dla upraw i drzewostanów Nadleśnictwa Tomaszów w minionym 10-cio leciu było również występowanie szkód od chrabąszczy: majowego i kasztanowca, zarówno od postaci dorosłej -imago, ale przede wszystkim od pędraków. Pomimo stosowania w latach 2011, 2015, 2019 zabiegów ratowniczych- agrolotniczych i naziemnych na imago chrabąszczy- problem występowania szkód od pędraków jest nadal aktualny

W 2019 r. Nadleśnictwo przeprowadziło zabiegi ratownicze (agrolotnicze) na drzewostanach od postaci dorosłej chrabąszczy: majowego i kasztanowca na łącznej powierzchni 6959,01 ha.