Informacje o zamowieniach publicznych

Plan postępowań na rok 2021 (aktualizacja)

Plan postępowań na rok 2021 (aktualizacja wersja 3)

-----------------------------------------------------------------------------

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE pn. "PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ KANCELARII LEŚNICTWA WERECHANIE - II POSTĘPOWANIE"

 

Informacja o unieważnieniu postępowania 09.09.2021 r.

 

Informacja z otwarcia ofert 06.09.2021 r.

 

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (.pdf)

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Zał. nr 1 Wzór formularza oferty

Zał. nr 2 Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia

Zał. nr 3 Wzór wykazu wykonanych robót

Zał. nr 4 Wzór wykazu osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia

Zał. nr 5 Niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

Zał. nr 6 Wzór pełnomocnictwa

Zał. nr 7 Umowa SA.270.10.2021

Wzór karty gwarancyjnej

Zał. nr 8 Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej lub o nieprzynależności do grupy kapitałowej

Zał. nr 9 Przedmiar robót

Zał. nr 10 Dokumentacja projektowo-techniczna

Zał. nr 11 Obowiązek informacyjny RODO

Zał. nr 12 Wzór oświadczenia o zatrudnieniu

Zał. nr 13 identyfikator postępowania

Zał. nr 14 Wzór oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 PSP w sprawie podstaw w

Zał. nr 15 Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu i spełnianiu warunków udział

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE pn. "PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ KANCELARII LEŚNICTWA WERECHANIE"

 

Pliki do pobrania:

Informacja o unieważnieniu postępowania

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Zał. nr 1 Wzór formularza oferty

Zał. nr 2 Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia

Zał. nr 3 Wzór wykazu wykonanych robót

Zał. nr 4 Wzór wykazu osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia

Zał. nr 5 Niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

Zał. nr 6 Wzór pełnomocnictwa

Zał. nr 7 Umowa SA.270.8.2021

Wzór karty gwarancyjnej

Zał. nr 8 Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej lub o nieprzynależności do grupy kapitałowej

Zał. nr 9 Przedmiar robót

Zał. nr 10 Dokumentacja projektowo-techniczna

Zał. nr 11 Obowiązek informacyjny RODO

Zał. nr 12 Wzór oświadczenia o zatrudnieniu

Zał. nr 13 identyfikator postępowania

Zał. nr 14 Wzór oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 PSP w sprawie podstaw w

Zał. nr 15 Wzór oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu i spełnianiu warunków udział