Wydawca treści Wydawca treści

Zarządzenie nr 24 Nadleśniczego Nadleśnictwa Tomaszów

Zarządzenie nr 24
Nadleśniczego Nadleśnictwa Tomaszów
z dnia 28.07.2020 r.
w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z kwatery myśliwskiej OHZ Pańków i pokoi gościnnych zarządzanych przez Nadleśnictwo Tomaszów
(Zn. spr.: SA.2110.9.2020)

Na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe i uprawnieniem zawartym w art. 35 ust.  1 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (jednolity tekst Dz.U. z 2020 poz. 6 z późn. zm.) – zarządzam co następuje:
 
§ 1
Wprowadzam do stosowania Regulamin korzystania z katery myśliwskiej OHZ Pańków i pokoi gościnnych, zarządzanych przez Nadleśnictwo Tomaszów – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


REGULAMIN KORZYSTANIA Z KWATERY MYSLIWSKIEJ OHZ PAŃKÓW I POKOI GOŚCINNYCH NADLESNICTWA


1.    Regulamin określa warunki korzystania z pokoi gościnnych w kwaterze myśliwskiej OHZ Pańków i pokoi gościnnych w budynku nadleśnictwa, zarządzanych przez Nadleśnictwo Tomaszów.
2.    Każda osoba korzystająca z kwatery myśliwskiej OHZ Pańków i pokoi gościnnych w budynku nadleśnictwa wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
3.    Korzystanie z pokoi gościnnych jest odpłatne, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
4.     Kwaterą myśliwską OHZ Pańków i pokojami gościnnymi w budynku nadleśnictwa zarządza osoba wyznaczona przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Tomaszów, zwana dalej „administratorem”
5.    Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod numerami numer telefonu: +48 84 664 24 58 lub drogą e-mailową na adres tomaszow@lublin.lasy.gov.pl. Przyjęcia zgłoszenia rezerwacji na dany termin dokonuje pracownik Nadleśnictwa Tomaszów.  
6.    Podstawą do zakwaterowania gościa jest okazanie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości.
7.    Pokoje gościnne wynajmowane są na doby.
8.    Doba zaczyna się o godz. 13:00 i kończy o godzinie 11:00 następnego dnia
9.    Wynajmując pokój gościnny osoba wynajmująca określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty  na jedną dobę. W tym celu osoba wynajmująca podaje niezbędne dane do dokonania wpisu w książce pobytu w pokoju gościnnym.
10.    Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, osoba wynajmująca powinna zgłosić u administratora do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin wynajmu pokoju, co jednak nie wiąże administratora.
11.    Administrator może nie uwzględnić życzenia przedłużenia wynajmu pokoju  w przypadku braku wolnych miejsc.
12.    Osoba wynajmująca nie może przekazywać pokoju innym osobom.
13.    Osoby odwiedzające, mogą przebywać w pokoju po uprzednim powiadomieniu administratora.
14.    W pokoju oraz w innych pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytkowania należy zachować ciszę od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.
15.    Zachowanie osoby wynajmującej i osób korzystających z pokoju nie powinno zakłócać spokoju innym osobom przebywającym w tym czasie w obiekcie.
16.    Osoba wynajmująca pokój zobowiązana jest do przestrzegania przepisów BHP,  przeciwpożarowych, sanitarnych i ochrony mienia w udostępnionych pomieszczeniach,
17.    Opłata za dodatkowe sprzątanie pokoju związane z nietypowym zabrudzeniem wynosi 300 zł.
18.    W przypadku zgubienia kluczy pobierana jest opłata w wysokości 100 zł.
19.    Palenie ogniska dozwolone jest tylko w miejscu do tego wyznaczonym.
20.    W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług osoba wynajmująca jest proszona o jak najszybsze zgłaszanie ich do administratora, co umożliwi obsłudze niezwłoczną reakcję.
21.    Administrator lub upoważnione przez niego osoby mogą wejść do pokoju w przypadku:
a)    zagrożenia życia,
b)    awarii sieci wodociągowej, gazowej, elektrycznej oraz centralnego ogrzewania,
c)    zagrożenia pożarem,
d)    sprzątania pokoju i wykonania niezbędnych napraw.
22.    W pozostałych przypadkach przedstawiciele administracji mają prawo do komisyjnego wejścia do pokoju w czasie nieobecności osoby wynajmującej.
23.    Nadleśnictwo Tomaszów ma obowiązek zapewnić:
a) profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszelkich spraw dotyczących pokoju, a w szczególności funkcjonowanie urządzeń oraz czystość i porządek,
 b) sprzątanie pokoju i wykonywanie naprawy urządzeń podczas nieobecności osoby wynajmującej, a w obecności tylko wówczas, gdy osoba wynajmująca wyrazi takie życzenie,
 c) warunki do spokojnego i bezpiecznego pobytu oraz zachowanie  w tajemnicy informacji o osobie wynajmującej,
d) sprawność urządzeń technicznych.
24.    Nadleśnictwo Tomaszów nie świadczy żadnych usług depozytowych.
25.    Do wspólnego używania przeznaczone są następujące pomieszczenia:
a)    kuchnia z wyposażeniem,
b)    pokój dzienny z wyposażeniem,
c)    łazienki,
d)    klatka schodowa,
e)    sauna (w kwaterze myśliwskiej) – po uprzednim powiadomieniu administratora.
26.    Osoby wynajmujące pokoje są zobowiązane do przechowywania broni i amunicji w odpowiednio zabezpieczonej szafie na broń.
27.     Przed opuszczeniem pokoju lub przed ułożeniem się do snu należy pamiętać o:
a)    zakręceniu kranów w łazience,
b)    zamknięciu lub unieruchomieniu okien,
c)    zamknięciu drzwi,
d)    wygaszeniu świateł,
e)    wyłączeniu urządzeń pobierających energię elektryczną,
28.    Każdorazowo opuszczając pokój osoba wynajmująca powinna zamknąć drzwi od pokoju na klucz, zamknąć drzwi zewnętrzne do klatki schodowej – w uzgodnieniu z administratorem.
29.    Osobie wynajmującej pokój zabrania się w szczególności:
a)    trzymania w pokoju zwierząt. Miejsce dla psa jest wydzielone w części piwnicznej oraz /lub na zewnątrz kwatery,
b)    używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną - nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń – z wyjątkiem  maszynek do golenia, suszarek do włosów, ładowarek oraz innych urządzeń w uzgodnieniu z administratorem,
c)    ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia obiektu,
d)    rzucać niedopałków papierosów i zużytych zapałek do kosza na odpadki,
e)    przechowywać w pokoju materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń,
f)    palić tytoniu.

30.    Osoba wynajmująca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych w pokoju gościnnym powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób.
31.    Gość powinien zawiadomić administratora o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
32.    Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.
33.    Administrator może usunąć osobę wynajmującą lub odmówić mu ponownego pobytu, jeśli podczas pobytu naruszył postanowienia regulaminu, a w szczególności wyrządził szkodę mieniu Nadleśnictwa Tomaszów jak też zakłócał spokojny pobyt innych osób przebywających w pokojach gościnnych.
34.    Nadleśnictwo Tomaszów nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do osoby wynajmującej, a pozostawionego na niestrzeżonym parkingu przy budynku.
35.    Nadleśnictwa Tomaszów nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo innych przedmiotów.
36.    Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającą osobę w pokoju gościnnym uważa się za nieprzydatne i przeznaczone do zniszczenia.
37.    Administrator obowiązany jest do poinformowania osoby wynajmującej o aktualnych cenach pobytu w pokoju gościnnym
38.    Rozliczenie za pobyt następuje w ostatnim dniu pobytu osoby wynajmującej pokój.
39.    Administrator na życzenie osoby wynajmującej zleci wystawienie faktury VAT po podaniu przez osobę numeru NIP i innych danych do faktury.

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna RODO

W Nadleśnictwie Tomaszów istnieje możliwość wynajęcia pokoi gościnnych (zakwaterowanie). W obowiązku informacyjnym zamieszczonym poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Nadleśnictwo chroni i przetwarza dane osobowe osób korzystających z pokoi gościnnych Nadleśnictwa.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego „RODO”, Nadleśnictwo informuje, iż:
1.    Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Tomaszów, Pasieki ul. Mickiewicza 1, 22-600 Tomaszów Lubelski zwane dalej Administratorem Danych, tel.: 84 664 24 58 - 59,
e-mail: tomaszow@lublin.lasy.gov.pl
2.    W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod adresem e-mail lub telefonem skazanym w pkt 1.
3.    Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług turystycznych, zawarcie i wykonywanie umowy o świadczenie usług noclegowych, w tym zarządzania rezerwacjami, uiszczania płatności, fakturowania, reklamacji, zapewnienia bezpieczeństwa na terenie hotelu.
4.    Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz może być art. 6 ust. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
5.    Administrator może przetwarzać dane osobowe jako prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora o ile prawnie uzasadniony interes wystąpi.
6.    Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, dostawcom usług prawnych i doradczych w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym), dostawcom usług informatycznych, podmiotom, z którymi administrator będzie współpracował w ramach umów cywilnoprawnych.
7.    Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
8.    Ma Pan/Pani prawo do:
1)    dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
2)    sprostowania danych (art. 16. RODO),
3)    usunięcia danych (art. 17 RODO),
4)    ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
5)    przenoszenia danych (art. 20 RODO),
6)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
7)    niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO).
8)    wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych
9.    Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż w terminach przewidzianych prawem oraz przez okres wynikający z aktualnego Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.
10.    Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak zawarcia i realizacji umowy. Jeżeli dane osobowe zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dotyczą, osoba ta może w każdej chwili odwołać zgodę bez skutków dalszego przetwarzania danych osobowych, które są objęte wymogiem ustawowym lub umownym.
11.    Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.