Zarządzenie nr 28 Nadleśniczego Nadleśnictwa Tomaszów w sprawie wprowadzenia regulaminów obiektów turystyczno-edukacyjnych

Zarządzenie nr 28/2020

Nadleśniczego Nadleśnictwa Tomaszów

z dnia 11.08.2020 roku

w sprawie wprowadzenia regulaminów korzystania z obiektów edukacyjno-turystycznych na terenie Nadleśnictwa Tomaszów.

(ZG.28.210.2020)

 

Na podstawie art.35 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz.U.               z 2020 r. poz.6 z późn.zm) oraz §22 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe – zarządzam, co następuje: 

§1.

Wprowadzam do stosowania na terenie Nadleśnictwa Tomaszów regulaminy korzystania z obiektów edukacyjno-turystycznych, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia :

  1. Regulamin korzystania z miejsc postoju pojazdów na terenie Nadleśnictwa Tomaszów,
  2. Regulamin korzystania z Leśnego Arboretum 100-lecia Odzyskania Niepodległości,
  3. Regulamin korzystania ze ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej „Siwa Dolina”,
  4. Regulamin korzystania ze ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej „Szlakiem Skamieniałych Drzew”,
  5. Regulamin korzystania ze ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej „Werechanie”,
  6. Regulamin korzystania ze ścieżki rowerowej „Hrebenne -Siedliska”,
  7. Regulamin korzystania ze szlaków pieszych i rowerowych na terenie Nadleśnictwa Tomaszów.

 

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.