Zagrożenie pożarowe

Każde nadleśnictwo zakwalifikowane jest do odpowiedniej kategorii zagrożenia pożarowego lasu. Kategoria ta jest ustalana zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. ("W sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów" Dz.U. Nr 58 poz 405 z późn. zm.) Kategoria ta obejmuje lasy o podobnym poziomie podatności na pożar, ustalonym na podstawie częstotliwości występowania pożarów, warunków drzewostanowych i klimatycznych a także czynników antropogenicznych. \

Zaliczenie lasów do poszczególnych kategorii (kat. I - najwyższa, kat III - najniższa) dokonuje się na podstawie sumy punktów wynikających z obliczeń czterech parametrów: średniej rocznej liczby pożarów w okresie ostatnich 10 lat przypadających na 1000 ha powierzchni leśnej, sumy udziałów procentowych powierzchni drzewostanów rosnących na siedliskach: boru suchego, świeżego, mieszanego świeżego, mieszanego wilgotnego i lasu łęgowego, średniej wilgotności względnej powietrza i procentowego udziału dni z wilgotnością ściółki mniejszą niż 15% o godzinie 900, oraz średniej liczby mieszkańców przypadających na 0,01 km2 powierzchni leśnej.

Nadleśnictwo Tomaszów skategoryzowane jest do III Kategorii Zagrożenia Pożarowego Lasu, czyli najniższej.

Aktualna mapa zagrożenia pożarowego (link)

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU LUB INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA


1. Każdy, kto zauważył pożar lub uzyskał informacje o pożarze czy zagrożeniu obowiązany jest zachować spokój i nie dopuszczając do paniki natychmiast zaalarmować:
a) wszystkie osoby znajdujące się w sąsiedztwie pożaru narażone na jego skutki,
b) Państwową Straż Pożarną w Tomaszowie Lubelskim—tel. 112,
c) Nadleśniczego.


2. Po uzyskaniu połączenia ze strażą pożarną należy wyraźnie podać:
a) gdzie się pali - nazwę obiektu, dokładny adres,
b) co się pali -rodzaj palących się materiałów,
c) czy istnieje zagrożenia zagrożenie życia ludzkiego,
d) numer telefonu, z którego podaje się informacje oraz swoje imię i nazwisko.
Uwaga: po potwierdzeniu przyjęcia meldunku przez dyżurnego telefonistę, odłożyć słuchawkę i odczekać przy telefonie na ewentualne sprawdzenie.


3. W razie potrzeby (wypadek lub awaria) zaalarmować:
a) Pogotowie Ratunkowe - tel. 999
b) Policję - tel. 997
c) Pogotowie Gazowe - tel. 992
d) Pogotowie Energetyczne - tel. 991

4. Podjąć w miarę potrzeby i możliwości akcję ewakuacyjną osób zagrożonych i mienia, a poszkodowanym udzielić pomocy.


5. Podjąć działania ograniczające skutki zdarzenia, a w przypadku pożaru rozpocząć akcję gaśniczą przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego.


6. Podporządkować się decyzjom kierującego akcją ratowniczo-gaśniczą.