Regulamin korzystania z szlaków pieszych i rowerowych

Regulamin korzystania ze szlaków pieszych i rowerowych położonych na terenie Nadleśnictwa Tomaszów

 

 1. Organizatorem turystyki pieszej i rowerowej na terenie nadleśnictwa Tomaszów nie są Lasy Państwowe. Za ewentualne wypadki na szlakach odpowiada organizator. Korzystanie ze szlaków pieszych i rowerowych odbywa się na własną odpowiedzialność korzystających.
 2. Organizowanie imprez o charakterze wyczynowym lub masowym wymaga uprzedniego uzyskania zgody nadleśniczego Nadleśnictwa Tomaszów oraz spełnienia pozostałych warunków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.
 3. Szlaki piesze i rowerowe położone na terenie Nadleśnictwa Tomaszów mają charakter terenowy i nie posiadają specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na nich szczególną ostrożność. Wzdłuż szlaków mogą rosnąć rośliny trujące. W przypadku ich spożycia należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem.
 4. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze szlaków na własną odpowiedzialność, a dzieci – na odpowiedzialność opiekuna.
 5. Ze względów bezpieczeństwa nie należy zbaczać z wyznaczonych tras szlaków.
 6. Nadleśniczy może udzielić zgody grupom zorganizowanym na zorganizowanie imprez na terenie powierzchniowych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych znajdujących się wzdłuż szlaków, z zachowaniem przestrzegania zasad zakreślonych w treści wyrażonej zgody.
 7. Zarówno poszczególne odcinki szlaków, jak i całe szlaki mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów, np. pojawienia się groźnych chorób czy dzikich zwierząt. Będą one wówczas oznaczone tablicami Zakaz Wstępu, taśmami ostrzegawczymi lub w inny czytelny sposób. Naruszenie tego zakazu związane jest z odpowiedzialnością zakreśloną treścią przepisów prawa.
 8. Należy pamiętać, że na szlakach mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty, konary drzew, itp. (tj. drzewa i konary złamane i powalone przez wiatr, śnieg, okiść, drzewa ścięte przez bobry, itp.). Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które zagrażają ruchowi pieszemu i rowerowemu, powinny być w miarę możliwości zgłaszane administracji Nadleśnictwa Tomaszów (tel. 84 664 24 58).
 9. Na odcinkach szlaków, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi, obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego.
 10. Turysta zobowiązany jest do zachowania porządku na terenie lasu oraz do przestrzegania nakazów i obowiązków wynikających z Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 6, z późn.zm.), w tym do unikania hałasowania, które może powodować płoszenie zwierząt.
 11. Na terenach leśnych obowiązuje zakaz puszczania zwierząt domowych luzem oraz obowiązek sprzątania po nich.
 12. Za niezastosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu zostanie nałożona na turystę grzywna w wysokości ustalonej przez administrację leśną, a ponadto turysta może zostać poproszony o opuszczenie terenu, na którym obowiązują zasady i zakazy wynikające z niniejszego regulaminu pod rygorem wezwania służb porządku publicznego.
 13. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Nadleśnictwa (tel. 84 664 24 58) lub Straży Pożarnej (998 lub 112).
 14. Każda osoba korzystająca ze szlaków wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

Biwakowanie, parkowanie samochodów i palenie ognisk może się odbywać tylko w miejscach do tego przeznaczonych, z zachowaniem szczególnej ostrożności, oraz wiąże się z przestrzeganiem innych regulaminów, a także przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie pod rygorem negatywnych skutków wynikających z ich zapisów (stosowanych sankcji karnych).