Regulamin Leśnego Arboretum

Regulamin

Leśnego Arboretum 100-lecia Odzyskania Niepodległości

 

 

 1. Leśne Arboretum 100-lecia Odzyskania Niepodległości, jako obiekt zachowujący leśny charakter terenu, przeznaczony jest do rekreacji i wypoczynku turystów.
 2. Organizatorem turystyki pieszej na terenie nadleśnictwa Tomaszów nie są Lasy Państwowe. Za ewentualne wypadki w Arboretum odpowiada organizator. Korzystanie z terenu Arboretum odbywa się na własną odpowiedzialność korzystających.
 3. Organizowanie imprez o charakterze wyczynowym lub masowym, w tym na terenie powierzchniowych obiektów rekreacyjno - wypoczynkowych znajdujących się na terenie Arboretum wymaga uprzedniego uzyskania zgody nadleśniczego Nadleśnictwa Tomaszów oraz spełnienia pozostałych warunków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.
 4. Arboretum ma charakter terenowy i nie posiada specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na jego terenie szczególną ostrożność. Wzdłuż ścieżek mogą rosnąć rośliny trujące. W przypadku ich spożycia należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem.
 5. Każdy użytkownik dorosły korzysta z Arboretum na własną odpowiedzialność, a dzieci – na odpowiedzialność opiekuna.
 6. Ze względów bezpieczeństwa nie należy zbaczać z wyznaczonych ścieżek.
 7. Zarówno poszczególne ścieżki, jak i cały obiekt Arboretum, mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów, np. pojawienia się groźnych chorób czy dzikich zwierząt. Będą one wówczas oznaczone tablicami Zakaz Wstępu, taśmą ostrzegawczą lub w inny czytelny sposób. Naruszenie tego zakazu związane jest z odpowiedzialnością zakreśloną treścią przepisów prawa.
 8. Należy pamiętać, że w Arboretum mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty i konary drzew, itp. (tj. drzewa i konary powalone przez wiatr, śnieg, okiść, drzewa ścięte przez bobry itp.). Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które zagrażają ruchowi pieszemu, powinny być w miarę możliwości zgłaszane administracji Nadleśnictwa Tomaszów (tel. 84 664 24 58).
 9. Na odcinkach ścieżek Arboretum, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi, obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego.
 10. Turysta zobowiązany jest do zachowania porządku na terenie Arboretum oraz    do przestrzegania nakazów i obowiązków wynikających z Ustawy o lasach z dnia  28 września 1991 roku (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 6 z późn.zm.), w tym do unikania hałasowania, które może powodować płoszenie zwierząt.
 11. W Arboretum obowiązuje zakaz puszczania zwierząt domowych luzem oraz obowiązek sprzątania po nich.

 

 1. Za niezastosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu zostanie nałożona na turystę grzywna w wysokości ustalonej przez administrację leśną, a ponadto turysta może zostać poproszony o opuszczenie terenu na którym obowiązują zasady i zakazy wynikające z niniejszego regulaminu pod rygorem wezwania służb porządku publicznego.
 2. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Nadleśnictwa Tomaszów (tel. 84 664 24 58) lub Straży Pożarnej (tel. 998 lub 112).
 3. Każda osoba korzystająca z Arboretum wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

Biwakowanie, parkowanie samochodów i palenie ognisk może się odbywać tylko w miejscach do tego przeznaczonych, z zachowaniem szczególnej ostrożności, oraz wiąże się z przestrzeganiem innych regulaminów, a także przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie pod rygorem negatywnych skutków wynikających z ich zapisów (stosowanych sankcji karnych).