Regulamin korzystania z miejsc postoju pojazdów

REGULAMIN MIEJSCA POSTOJU POJAZDÓW

W NADLEŚNICTWIE TOMASZÓW

 

 1. Regulamin miejsca postoju pojazdów określa warunki korzystania z wyznaczonych do tego celu miejsc zarządzanych przez Nadleśnictwo Tomaszów.
 2. Miejsce postoju pojazdów jest dostępne przez cały rok. Miejsca te mogą być czasowo zamykane w sytuacjach szczególnych, związanych np. z prowadzonymi pracami remontowymi, zagrożeniami biotycznymi i abiotycznymi, itp., a także w okresie zimowym podczas zalegania dużej pokrywy śniegu. Za wyjątkiem ostatniego przypadku zamknięte miejsce postoju będzie oznaczone tablicami Zakaz Wstępu, taśmami ostrzegawczymi lub w inny czytelny sposób. Naruszenie tego zakazu związane jest z odpowiedzialnością zakreśloną treścią przepisów prawa.
 3. Miejsce postoju pojazdów nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi wyłącznie  osoba korzystająca z miejsca postoju.
 4. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca postoju należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż    10 km/h, a także  należy bezwzględnie  przestrzegać przepisów ustawy z dnia  20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu  drogowym [Dz.U.  z 2002 r., nr 236, poz. 1998 ze zm.].
 5. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsca postoju - obowiązują zasady i przepisy określone ustawą z dnia  20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu  drogowym [Dz.U.  z 2002 r., nr 236, poz. 1998 ze zm.].
 6. Każda z osób korzystających z miejsca postoju, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
 7. Osobom korzystającym z miejsca postoju zabrania się:
 1. wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu,
 2. mycia, sprzątania, naprawy pojazdu,
 3. zaśmiecania terenu,
 4. wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmieci, które znajdują się na miejscu postoju,
 5. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca postoju,
 6. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg pożarowych,
 7. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody Nadleśniczego Nadleśnictwa Tomaszów oraz innych wymaganych przepisami prawa instytucji,
 8. puszczania luzem zwierząt domowych,
 9. rozstawiania namiotów,
 10. pozostawiania przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż jedna doba (24 godziny),
 11. korzystania z miejsca postojowego w inny sposób niż zgodnie z jego przeznaczeniem.
 1. Zabrania się rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie miejsca postoju - za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych
 2. Należy korzystać z wyposażenia miejsca postoju w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 3. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu postoju pojazdów powinny być zgłaszane  do biura Nadleśnictwa Tomaszów tel. (84) 664 24 58.
 4. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Nadleśnictwa (tel. 84 664 24 58) lub Straży Pożarnej (tel. 998 lub 112).
 5. Każda osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.