Regulamin ścieżki Szlakiem Skamieniałych Drzew

Regulamin ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej

 „Szlakiem Skamieniałych Drzew”

 

 1. Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Szlakiem Skamieniałych Drzew” wyznaczona jest między innymi do wykorzystania rekreacyjnego i wypoczynku turystów.
 2. Organizatorem turystyki pieszej na terenie nadleśnictwa Tomaszów nie są Lasy Państwowe. Za ewentualne wypadki na ścieżce odpowiada organizator. Korzystanie ze ścieżki odbywa się na własną odpowiedzialność.
 3. Organizowanie imprez o charakterze wyczynowym lub masowym wymaga uprzedniego uzyskania zgody nadleśniczego Nadleśnictwa Tomaszów oraz spełnienia pozostałych warunków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.
 4. Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Szlakiem Skamieniałych Drzew” ma charakter terenowy i nie posiada specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na niej szczególną ostrożność. Wzdłuż ścieżki mogą rosnąć rośliny trujące. W przypadku ich spożycia należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem.
 5. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze ścieżki na własną odpowiedzialność, a dzieci – na odpowiedzialność opiekuna.
 6. Ze względów bezpieczeństwa nie należy zbaczać z wyznaczonych tras ścieżki.
 7. Nadleśniczy może udzielić zgody grupom zorganizowanym na zorganizowanie imprez na terenie powierzchniowych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych znajdujących się wzdłuż ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej, z zachowaniem przestrzegania zasad zakreślonych w treści wyrażonej zgody.
 8. Zarówno poszczególne odcinki ścieżki, jak i cała ścieżka mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów, np. pojawienia się groźnych chorób czy dzikich zwierząt. Będą one wówczas oznaczone tablicami Zakaz Wstępu, taśmą ostrzegawczą lub w inny czytelny sposób. Naruszenie tego zakazu związane jest z odpowiedzialnością zakreśloną treścią przepisów prawa.
 9. Należy pamiętać, że na ścieżce przyrodniczo-edukacyjnej mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty i konary drzew, itp. (tj. drzewa i konary złamane i powalone przez wiatr, śnieg, okiść, drzewa ścięte przez bobry, itp.). Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które zagrażają ruchowi pieszemu, powinny być w miarę możliwości zgłaszane administracji Nadleśnictwa Tomaszów (tel.: 84 664 24 58).
 10. Na odcinkach ścieżki, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi, obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego.
 11. Turysta zobowiązany jest do zachowania porządku na terenie lasu oraz do przestrzegania nakazów i obowiązków wynikających z Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 6 z późn.zm.), w tym do unikania hałasowania, które może powodować płoszenie zwierząt.
 12. Na ścieżce obowiązuje zakaz puszczania zwierząt domowych luzem oraz obowiązek sprzątania po nich.
 13. Za niezastosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu zostanie nałożona na turystę grzywna w wysokości ustalonej przez administrację leśną, a ponadto turysta może zostać poproszony o opuszczenie terenu, na którym obowiązują zasady i zakazy wynikające z niniejszego regulaminu pod rygorem wezwania służb porządku publicznego.
 14. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Nadleśnictwa Tomaszów (tel. 84 664 24 58) lub Straży Pożarnej (tel. 998 lub 112)
 15. Każda osoba korzystająca ze ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej „Szlakiem Skamieniałych Drzew” wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

Biwakowanie, parkowanie samochodów i palenie ognisk może się odbywać tylko w miejscach do tego przeznaczonych, z zachowaniem szczególnej ostrożności, oraz wiąże się z przestrzeganiem innych regulaminów, a także przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie pod rygorem negatywnych skutków wynikających z ich zapisów (stosownych sankcji karnych).