Regulamin ścieżki Werechanie

Regulamin ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej

 „Werechanie”

 

 1. Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Werechanie” wyznaczona jest między innymi do wykorzystania rekreacyjnego i wypoczynku turystów
 2. Organizatorem turystyki pieszej na terenie nadleśnictwa Tomaszów nie są Lasy Państwowe. Za ewentualne wypadki na ścieżce odpowiada organizator. Korzystanie ze ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej odbywa się na własną odpowiedzialność.
 3. Organizowanie imprez o charakterze wyczynowym lub masowym wymaga uprzedniego uzyskania zgody nadleśniczego Nadleśnictwa Tomaszów oraz spełnienia pozostałych warunków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w tym zakresie.
 4. Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna „Werechanie” ma charakter terenowy i nie posiada specjalnych przystosowań zwiększających bezpieczeństwo, dlatego też należy zachować na niej szczególną ostrożność. Wzdłuż ścieżki mogą rosnąć rośliny trujące. W przypadku ich spożycia należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem.
 5. Każdy użytkownik dorosły korzysta ze ścieżki na własną odpowiedzialność, a dzieci – na odpowiedzialność opiekuna.
 6. Ze względów bezpieczeństwa nie należy zbaczać z wyznaczonych tras ścieżki.
 7. Nadleśniczy może udzielić zgody grupom zorganizowanym na zorganizowanie imprez na terenie powierzchniowych obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych znajdujących się wzdłuż ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej, z zachowaniem przestrzegania zasad zakreślonych w treści wyrażonej zgody.

 

 1. Zarówno poszczególne odcinki ścieżki, jak i cała ścieżka mogą być okresowo zamykane z powodu prowadzenia prac leśnych lub innych ważnych względów, np. pojawienia się groźnych chorób czy dzikich zwierząt. Będą one wówczas oznaczone tablicami ZAKAZ WSTĘPU, taśmą ostrzegawczą lub w inny czytelny sposób. Naruszenie tego zakazu związane jest z odpowiedzialnością zakreśloną treścią przepisów prawa.

 

 1. Należy pamiętać, że na ścieżce mogą pojawić się przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy administracji leśnej, jak np. złomy, wywroty i konary drzew (tj. drzewa i konary złamane i powalone przez wiatr, śnieg, okiść, drzewa ścięte przez bobry itp.). Wszelkiego rodzaju zdarzenia, które zagrażają ruchowi pieszemu, powinny być w miarę możliwości zgłaszane administracji Nadleśnictwa Tomaszów (tel.: 84 664 24 58)

 

 1. Na odcinkach ścieżki, na których może dojść do spotkania z pojazdami kołowymi, obowiązują ogólne przepisy ruchu drogowego.

 

 1. Turysta zobowiązany jest do zachowania porządku na terenie lasu oraz do przestrzegania nakazów i obowiązków wynikających z Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 6)

.

 1. Na ścieżce obowiązuje zakaz puszczania zwierząt domowych luzem oraz obowiązek sprzątania po nich.

 

 1. Za niezastosowanie się do jakiegokolwiek punktu niniejszego regulaminu zostanie nałożona na turystę grzywna w wysokości ustalonej przez administrację leśną, a ponadto turysta może zostać poproszony o opuszczenie terenu, na którym obowiązują zasady i zakazy wynikające z niniejszego regulaminu pod rygorem wezwania służb porządku publicznego.

 

 1. Każda osoba, która zauważyła ogień w lesie, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Nadleśnictwa Tomaszów (tel.84 664 24 58) lub Straży Pożarnej (tel. 998 lub 112)

 

 1. Każda osoba korzystająca ze ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej „Werechanie” wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 

Biwakowanie, parkowanie samochodów i palenie ognisk może się odbywać tylko w miejscach do tego przeznaczonych, z zachowaniem szczególnej ostrożności, oraz wiąże się z przestrzeganiem innych regulaminów, a także przepisów powszechnie obowiązujących w tym zakresie pod rygorem negatywnych skutków wynikających z ich zapisów (stosownych sankcji karnych).