Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW POD ROZPOZNANIE I EKSPLOATACJĘ ZŁOŻA KRUSZYWA NATURALNEGO PIASKU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW POD ROZPOZNANIE I EKSPLOATACJĘ ZŁOŻA KRUSZYWA NATURALNEGO PIASKU

 

Lasy Państwowe

NADLEŚNICTWO TOMASZÓW

ul. Mickiewicza 1

22-600 Tomaszów Lubelski

Tel. 84 6642458

e-mail: tomaszow@lublin.lasy.gov.pl

www.tomaszow.lublin.lasy.gov.pl

ogłasza

pisemny przetarg nieograniczony na dzierżawę niżej wymienionych gruntów

z przeznaczeniem:

 1. do przeprowadzenia badań geologicznych złoża kopaliny,
 2. rezerwującą  powierzchnię do przyszłej eksploatacji,
 3. do eksploatacji złoża kopaliny,

traktowany jako całość podmiotowa,

na podstawie szczegółowych zasad stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia:     

Lp.

Adres leśny

 

Rodzaj

powierzchni

Nr działki ewidencyjnej

 

Użytek

gruntowy

 

Obręb

ewidencyjny

Gmina

Powierzchnia (ha)

1.

05-28-1-01-168-a-00

D-STAN

808

Ls

Bełżec

Bełżec

0,0690

2.

05-28-1-01-168-b-00

D-STAN

808

Ls

Bełżec

Bełżec

0,3189

3.

05-28-1-01-168-g-00

D-STAN

808

Ls

Bełżec

Bełżec

7,7975

RAZEM

8,1854

 

Przedmiotem przetargu jest cała powierzchnia, bez możliwości dzielenia na części.

 

 

 1. Wartość czynszu dzierżawnego dla w/w gruntów wynosi :
 1. dla nieruchomości przeznaczonej do przeprowadzenia badań geologicznych – w wysokości 0,80 zł/m2/rok netto, nie mniej niż 250 zł netto za 1 dzień dzierżawy (stawka ustalona Zarządzeniem Nr 51 Nadleśniczego Nadleśnictwa Tomaszów  z dnia 25.11.2022 r.),
 2. dla nieruchomości rezerwującej całą powierzchnię obszaru górniczego              do przyszłej eksploatacji – w wysokości 0,10 zł/m2/rok netto, nie mniej niż 5 tys. zł (stawka ustalona Zarządzeniem Nr 51 Nadleśniczego Nadleśnictwa Tomaszów  z dnia 25.11.2022 r.),
 1. Minimalna wartość czynszu dla nieruchomości przeznaczonej do eksploatacji kopaliny za jeden hektar takiej powierzchni – w wysokości netto ustalonej jak poniżej:

Na wartość czynszu rocznego netto za wydzierżawienie powierzchni przeznaczonej pod eksploatacje piasku składają się następujące parametry, a mianowicie:

 1. stawka opłaty eksploatacyjnej – określona dla danej kopaliny w drodze obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie stawek opłat na dany rok zgodnie z przepisami Prawa geologicznego i górniczego – na rok 2022 wynosi 0,69, i taka została przyjęta do wyliczenia ceny wywoławczej;
 2. wskaźnik krotności opłaty eksploatacyjnej – ustalony dla danej kopaliny przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie - na rok 2022 wynosi 5,60, i taki został przyjęty do wyliczenia ceny wywoławczej;
 3. oraz współczynnik zwiększający stawkę w minimalnej wysokości 15%.

 

Wzór obliczenia wartości czynszu za 1 ha:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 77 DGLP z dnia 01.12.2009 r. wyliczenie minimalnej stawki czynszu netto za powierzchnię 1 ha złoża przeznaczonego do eksploatacji kopaliny wynosi:

Se = P(m2) x Oe(zł) x Wsk

Se = 10 000 m2 x 0,69 zł x 5,60  x 1,15 (15%) = 44 436 zł  (cena wywoławcza).

 

Wysokość wadium określa się na 10 % ceny wywoławczej, podniesioną do góry        do pełnych 50 zł, czyli ostatecznie wynosi  4450 zł (słownie: cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych).

Wpłaty wadium należy dokonać w terminie do 15.12.2022 r, na konto:

Nr : 45 1020 5385 0000 9502 0028 8977 (tytułem : wadium na przetarg na rozpoznanie i eksploatację złoża piasku w Bełżcu)

Decyduje data wpłynięcia na konto nadleśnictwa (nadleśnictwo nie odpowiada           za terminowość transakcji bankowych).

Wniesione wadium przez osobę/podmiot który wygra przetarg zostanie zwrócone       po podpisaniu umowy dzierżawy.

Czynsze dzierżawne będą corocznie zwiększane i aktualizowane o parametry opisane w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia (zasady wydzierżawienia).

 

 1. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi grunt leśny                        z drzewostanem. Działka znajduję się w obszarze Natura 2000 PLB060012 „Roztocze”. Lokalizacja obszaru objętego niniejszym postepowaniem przetargowym oznaczona jest na mapie dołączonej do niniejszego ogłoszenia.
 2. Dane z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wg. dołączonego wypisu z ustaleń MPZP z dnia 14.11.2022 r.
 3. Nieruchomość w pierwszej kolejności będzie wykorzystywana w kierunku rozpoznania potencjału złoża poprzez badania geologiczne. Po stwierdzeniu przydatności dla potrzeb eksploatacji piasku, uzyskaniu niezbędnych zgód, pozwoleń              i decyzji może nastąpić proces eksploatacyjny, w tym po uzyskaniu zgody Dyrektora RDLP w Lublinie na wydzierżawienie w trybie art. 39 ustawy o lasach. Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia są zasady wydzierżawienia, w których opisany jest szczegółowo cały proces udostępnienia nieruchomości.
 4. Oferent składając ofertę na dzierżawę nieruchomości przyjmuje i potwierdza zapisy zawarte w:
 1. Zasadach wydzierżawiania nieruchomości leśnych Skarbu Państwa zarządzanych przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tomaszów w celu przeprowadzenia badań geologicznych oraz eksploatacji kopalin – nieobjętych własnością górniczą – Załącznik Nr 1 do ogłoszenia,
 2. umowach dzierżawy:
 1. na badania geologiczne – Załącznik Nr 2 do ogłoszenia,
 2. rezerwującą powierzchnię złoża kopaliny – Załącznik Nr 3 do ogłoszenia,
 3. na czas eksploatacji złoża kopaliny – Załącznik Nr 4 do ogłoszenia.
 1. Złożona oferta powinna zawierać m.in. (zgodnie z wzorem załączonym
  do ogłoszenia o przetargu):
 1. wskazanie adresu leśnego i numeru działki, której dotyczy oferta,
 2. potwierdzenie zapoznania się z warunkami przetargu, w tym elementami opisanym w 6 powyżej,
 3.   potwierdzenie przyjęcia wartości czynszów i zasad ich aktualizacji dla umów opisanych w pkt. 6. b) 1) i 2) powyżej,
 4. proponowaną wysokość dzierżawy gruntu – tj. określenie wielkości współczynnika zwiększającego według opisu w pkt. 2 c),
 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z opisem: „Przetarg na dzierżawę gruntów pod rozpoznanie i eksploatację złoża piasku” w sekretariacie Nadleśnictwa Tomaszów w terminie do dnia 16.12.2022 r. do godziny 900.                  Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się ofertę z najwyższą oferowaną wartością czynszu dzierżawnego – tj. najwyższy oferowany współczynnik zwiększający wg opisu w pkt. 7.d),
 2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2022 r. o godzinie 930 w świetlicy siedziby nadleśnictwa.
 3. Nadleśnictwu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania     którejkolwiek z ofert – bez podania przyczyn. Nadleśnictwo na każdym etapie przetargu może zmienić warunki przetargu oraz unieważnić procedurę przetargową bez podania przyczyn. Nadleśnictwu również przysługuje prawo do wprowadzania zmian w treści wzorów umów, w przypadku wystąpienia istotnych przesłanek formalno – prawnych.  
 4. O wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie, niezwłocznie            po  zatwierdzeniu jego wyniku przez Nadleśniczego.
 5. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na czas : wg. poszczególnych wzorów umów.
 6. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 7. Po zatwierdzeniu protokołu z przetargu Nadleśniczy w terminie 14 dni  podpisze       z wybranym oferentem umowę dzierżawy na przeprowadzenie badań geologicznych,   a następne umowy w terminach określonych w zasadach wydzierżawiania nieruchomości leśnych Skarbu Państwa zarządzanych przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tomaszów w celu przeprowadzenia badań geologicznych oraz eksploatacji kopalin.
 8. Wszelkich informacji dotyczących nieruchomości, możliwości i terminu oględzin nieruchomości, udziela telefonicznie Tomasz Kurantowicz tel. 84 664-24-58 wew. 58, lub osobiście w pok. nr 26 biura Nadleśnictwa Tomaszów w dni robocze urzędu od 715 – 1515 do dnia 15.12.2022 r. włącznie.
 9. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, która została złożona po terminie oraz która została sporządzona w sposób mało czytelny, mogący budzić wątpliwości komisji, co do intencji oferenta oraz w przypadku gdy oferta będzie niekompletna. Komisja nie będzie rozpatrywać oferty dla której nie wniesiono wadium.
 10. Jeżeli osoba która wygrała przetarg nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy dzierżawy na badania geologiczne, Nadleśnictwo Tomaszów może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi i ulega przepadkowi na rzecz nadleśnictwa. W takiej sytuacji organizator przetargu może zawrzeć umowę                 z następnym w kolejności oferentem, którego oferta spełnia wymogi formalne i zajmuje drugą pozycję pod względem wielkości oferowanego czynszu.
 11. W przypadku złożenia kilku ofert o tej samej wysokości czynszu, prowadzący przetarg wybierze nabywcę na drodze przeprowadzonej licytacji. O jej terminie oferenci zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem.
 12. Nadleśnictwo Tomaszów nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne unieważnienie przetargu, odstąpienie od wydzierżawienia całej lub części nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w przypadku objęcia tej nieruchomości projektem budowy drogi ekspresowej S17, linii kolejowej CPK i  innymi podobnymi inwestycji celu publicznego.

 

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Zasady wydzierżawienia
 2. Wzory umów (3 egz.)
 3. Wypis i wyrys z MPZP gminy Bełżec
 4. Mapa
 5. Wzór oferty